Privacywet

Privacyverklaring

Privacyverklaring
De privacyverklaring beschrijft hoe ik omga met het verzamelen en verwerken van jouw persoonlijke gegevens. Ik, natuurgeneeskundig therapeut Cindy Draaisma (hierna te noemen consulent), vind jouw privacy belangrijk. Daarom ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens en persoonlijke data die ik verzamel. Deze gegevens worden uitsluitend door mij of namens mij gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Van wie verzamel ik persoonsgegevens?
Ik verzamel persoonsgegevens en persoonlijke data van gebruikers van mijn diensten.

Op welke manier worden gegevens verzameld?
De gegevens worden verzameld in intakes, persoonlijke consulten, via e-mail, telefoon, de website, sociale media, online aanvragen voor informatie of diensten.

Welke gegevens verzamel ik?
Ik verzamel persoonlijke gegevens die ik nodig heb om een gepersonaliseerd behandeladvies te kunnen geven, afgestemd op de individuele gezondheid, dagelijks leven en voorkeuren op het gebied van leefstijl, ontspanning en beweging. Hierbij gaat het primair om je naam, adres, postcode + woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gezinssituatie, medicatie, relevante medische geschiedenis, eventueel of je rookt, je beroep, je doelstelling met de begeleiding, het ontstaan van je vraag en de huidige situatie van je klachten en mogelijk oorzaken. In de voortgangsgesprekken verzamel ik je ervaringen op basis waarvan we de begeleiding kunnen afstemmen of bijstellen. Als deze gegevens niet of niet eerlijk worden verstrekt kan ik niet garanderen dat ik je een goed advies kan geven. Ik vraag aan het eind van je intake altijd of je zeker weet dat de gegevens eerlijk zijn verstrekt en of je daarvoor wilt tekenen.

Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens op papier maximaal 2 jaar vanaf het moment dat je voor het laatst van mijn dienst gebruik hebt gemaakt. De gegevens digitaal kunnen langer worden bewaard omdat hierin ook veel kennis is verwerkt die ik op een later moment bij een andere cliënt opnieuw wil kunnen raadplegen. Hierbij zal ik nooit jouw naam vermelden. Financiële gegevens worden, conform de wet, minimaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd en eventueel vernietigd.

Geheimhouding
Ik heb geheimhoudingsplicht op grond waarvan het voor mij verboden is om aan anderen mededelingen te doen over jou en over jouw situatie. Ik mag dit alleen doen als er gegronde redenen zijn om jouw gegevens te delen en als dat in het belang is van mijn dienstverlening of als ik dat nodig acht voor jouw gezondheid.

Inzage, wijzigen of verwijderen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die ik over je heb vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt hiervoor bellen naar 06-45232207 of een e-mail sturen naar Cindy@praktijkinbalans.nl. Je financiële gegevens kunnen we pas verwijderen na de bewaarplicht van 7 jaar.

E-mail / nieuwsbrieven                                                                                                                                                         Praktijk Inbalans verstuurd geen nieuwsbrieven. Wel bericht ik mijn cliënten, dan voornamelijk via email, sociale media en de website, om bijvoorbeeld door te geven wanneer de praktijk gesloten is voor vakantie en  een aanbieding.

Afmelden (e-mail) nieuwsbrieven of andere communicatiemiddelen
Wil je deze hierboven genoemde berichten ook niet meer ontvangen? Dan kun je dit op elk moment aangeven bij mij.

Beveiliging
Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorg ik ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor mij. Ik gebruik persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daaruit voortvloeiende communicatieve doeleinden.

Vragen over privacybeleid
Ik behoud me het recht voor het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid kun je contact opnemen met mij via Cindy@praktijkinbalans.nl of bellen naar 06-45232207.

Copyright
Alle inhoud op mijn website valt onder mijn copyright waarbij ik bronvermelding toepas, indien ik andere bronnen heb gebruikt voor mijn info. De informatie van mijn website en communicatie kanalen mag worden gedeeld via sociale media, e-mail etcetera mits ik daarbij als bron vermeld word.

Contactgegevens
Mijn contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking en beheer van persoonsgegevens zijn:

Praktijk Inbalans
Natuurgeneeskundig therapeut Cindy Draaisma
Praktijkadres 1 (hoofdadres): Oostelijke Kanaalweg 8, 4424 NC Wemeldinge
Praktijkadres 2: Hoefbladstraat 38, 4451 TL Heinkenszand
06-45232207
Cindy@praktijkinbalans.nl

Reacties zijn gesloten.